Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İdari İşler ve İç Kontrol Birimi

İdari İşler ve İç Kontrol Birimi

          5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa birliği normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmış. Mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları yeni mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.  

         İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir.

         İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının katkısı sağlanacaktır.

         2010 yılında Üniversitemiz bünyesinde İç Kontrol Çalışma grubu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 

Adı Soyadı / Ünvan Eposta Görev(ler) Dahili
Pınar Tok
Hemşire
pinartok@gumushane.edu.tr Memur 4412
Sümeyye Talip
İşçi
sumeyye.talip@gumushane.edu.tr İşçi 4412
Mustafa Küçük
Şube Müdürü
mkucuk@gumushane.edu.tr Şube Müdürü 4461