2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46 ve 47 nci maddeleri uyarınca öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevli olarak üniversitelerde teşkilatlandırılan ve "Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdüren Daire Başknalığımız, Üniversitemiz adına bu faaliyetleri yürütmektedir.  Ayrıca 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 32 nci maddesi ile; 2547 sayılı Kanun'da öğrenciler için verilmesi gereken bütün bu hizmetlerin kurum persnelini de kapsayacak şekilde yürütülmesi görevi Daire Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle Üniversitemiz bünyesindeki öğrenciler ile personllere yönelik her türlü sosyal hizmet faaliyetleri Üniversitemiz adına Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Mevzuatla belirlenen bu görevler doğrultusunda teşkilat yapımızı oluşturmak ve aynı zamanda hizmet standartlarımızı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında öngörülen şekilde geliştirmek üzere bütçemizi performans esasına göre oluşturmak; çalışanlarımızı motive ederek hizmet standartlarımızı yükseltmek; zaman içerisinde sürekli kendisini yenileyebilen, teknolojik gelişmelere ve çağın gereklerine ayak uydurabilen, hizmet verdiği kesimin gereksinimlerini ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilen, çözüm odaklı, hiç bir statü ve ayrım gözetmeden herkese eşit, adil biçimde yaklaşım sergileyen ve hizmet alan tüm kesimlerin çalışanlarımıza teşekkür ettiği yaratıcı, yenilikçi, özgür ve çağdaş bir sistem kurmaktır.